Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nevadamusic.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nevadamusic.pl prowadzony jest przez Stefana Mordarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Fonograficzna WFA Stefan Mordarski, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Smoleńskiego 24, 30-499 Kraków. NIP 6770076901 REGON 350659541, adres poczty elektronicznej: wfa@op.pl

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Polityka prywatności zawiera w głównej mierze zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy i cele przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego jest również dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.3.2. FONOGRAM – zapis artystycznego wykonania UTWORU w formacie MP3 i MP4.

1.3.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.5. KLIENT

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące

(2) osoba prawna; albo

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.7. MATERIAŁY PROMOCYJNE – utwory audiowizualne, graficzne oraz fotografie służące do promocji Produktu lub zespołu (wykonawców Utworu), w szczególności teledyski, plakaty oraz fotografie przedstawiające wizerunki zespołu lub poszczególnych artystów wykonawców oraz notki biograficzne zespołu lub poszczególnych wykonawców służące promocji Produktów w Sklepie Internetowym.

1.3.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.3.9. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r. (Dz.U.2019.1231 tj. z dnia 2019.07.03).

1.3.10. PRODUKT – dostępne w Sklepie Internetowym płyty CD i DVD oraz treści cyfrowe, przeznaczone do sprzedaży w postaci elektronicznej, stanowiąca FONOGRAM.

1.3.11. PRZESYŁKA ELEKTRONICZNA – sposób dostarczenia Produktu do Klienta polegający na przesłaniu Klientowi na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie na Urządzeniu końcowym Klienta (w tym celu należy kliknąć na link albo wpisać go w oknie przeglądarki internetowej).

1.3.12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.13. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nevadamusic.pl.

1.3.14. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Stefan Mordarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wytwórnia Fonograficzna WFA Stefan Mordarski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Smoleńskiego 24, 30-499 Kraków, NIP 6770076901, REGON 350659541, adres poczty elektronicznej: wfa@op.pl, numer telefonu: 601852 566.

1.3.15. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU CYFROWEGO – umowa licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, zawarta między Klientem a Sprzedawcą uprawniająca Klienta do korzystania z Produktu na polu eksploatacji jednorazowe pobranie Produktu oraz zapisanie tak pobranego Produktu techniką cyfrową na Urządzeniu Końcowym Klienta , w sposób który uniemożliwia dostęp osobom trzecim. Na podstawie Umowy Sprzedaży Klient nabywa prawo do trwałego przechowywania Produktu na Urządzeniu Końcowym Klienta oraz nieograniczonego w czasie korzystania z niego w granicach własnego użytku osobistego.

1.3.16. UMOWA SPRZEDAŻY PŁYT CD I DVD – umowa licencji na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego polegająca na oferowaniu Produktów Klientom poprzez stronę internetową www.nevadamusic.pl oraz udzielaniu licencji niewyłącznej do korzystania z Produktów przez Klienta na polu eksploatacji tj. odsłuchu na urządzeniach elektronicznych zakupionych treści znajdujących się na płytach CD i DVD.

1.3.17. USŁUGOBIORCA

(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

(2) osoba prawna;

(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z e Sklepu Internetowego www.nevadamusic.pl

1.3.18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.3.19. URZĄDZENIE KOŃCOWE KLIENTA – komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon, smartphone lub odtwarzacze mp3 , mp4 stanowiące własność Klienta i przeznaczone do jego użytku osobistego.

1.3.20. UTWÓR – utwór muzyczny lub słowno-muzyczny, lub Video w rozumieniu PRAWA AUTORSKIEGO.

1.3.21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków;

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia;

(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Przejdź do płatności” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, co jest warunkiem niezbędnym, aby  Sprzedawca mógł wywiązać się z umowy.

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wfa@op.pl lub pisemnie na adres: ul. Smoleńskiego 24, 30-499 Kraków.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

(2) dostęp do poczty elektronicznej;

(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;

(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać;

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. : ul. Smoleńskiego 24, 30-499 Kraków

2.4.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wfa@op.pl;

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Usługobiorcy;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień;

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, informację ze strony Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzającej informacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez;

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

(3) treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl

4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.1.1.1.Przelewy24.pl – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin świadczenia usługi znajduje się pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. Wysyłka i zwroty

5.1 Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu cyfrowego

5.1.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi dostawę Produktu przesyłką elektroniczną.

5.1.2. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu.

5.1.3. W wypadku udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie Produktu, Sprzedawca zapewnia prawidłowość jego działania przez okres 7 dni od dnia udostępnienia. Sprzedawca zaleca w tym okresie pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową w pamięci Urządzenia Końcowego Klienta. W razie nie pobrania Produktu za pośrednictwem unikalnego linku internetowego (adresu URL) po 7 dniach Klient już nie będzie mógł dokonać jego pobrania.

5.1.4. Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

5.1.5. Zakupiony Produkt zostaje udostępniony Klientowi do pobrania niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.2.Płyty CD i płyty DVD będą dostarczane Klientowi wg opcji przez Niego wybranych w trakcie składania Zamówienia.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556- 576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta;

(a). Pisemnie na adres: ul. Smoleńskiego 24, 30499 Kraków

(b). Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wfa@op.pl

(c). Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, opisania wady produktu; określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWA KLIENTA I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ KLIENT/SKLEP

8.1. Klient  do 14 dni ma prawo odstąpić od zawartej umowy. W przypadku produktów cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

8.2. Po odebraniu i opłaceniu przesyłki, Klient  do 14 dni ma prawo odstąpić od zawartej umowy. To oznacza, że Klient ma prawo do zwrotu towaru, pod warunkiem jednak, że towar nie będzie nosił znamion użytkowania.

8.3. W przypadku nie odebrania i nie opłacenia zamówionego towaru Sklep może wystąpić o zwrot kosztów związanych z wysyłką nadaniową i zwrot kosztów za przesyłkę zwrotną.

9. PRAWO DO KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH (LICENCJA)

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów będących przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego. Klient nie ma prawa udostępniać osobom trzecim, ani firmom, ani żadnym innym podmiotom zakupionych w Sklepie Internetowym materiałów Video, dźwiękowych, ani też słowno -muzycznych, o czym będzie mowa w następnych punktach Regulaminu.

 9.2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę w wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.

9.3. Korzystanie przez Klienta z Produktu możliwe jest wyłącznie w granicach udzielonej licencji uprawniającej Klienta do korzystania z Produktu na polu eksploatacji tj. jednorazowe pobranie Produktu oraz zapisanie tak pobranego Produktu techniką cyfrową na Urządzeniu Końcowym Klienta, w sposób który uniemożliwia dostęp osobom trzecim. Na podstawie Umowy Sprzedaży Klient nabywa prawo do trwałego przechowywania Produktu na Urządzeniu Końcowym Klienta oraz nieograniczonego w czasie korzystania z niego w granicach własnego użytku osobistego w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego.

9.4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych. Umowa Sprzedaży nie uprawnia do kopiowania Produktu jakąkolwiek techniką oraz wytwarzania egzemplarzy Produktu, ani wprowadzania wytworzonych jakąkolwiek techniką egzemplarzy do obrotu. Umowa Sprzedaży nie uprawnia Klienta do publicznego odtwarzania Produktu, ani do publikowania lub udostępniania w Internecie. Niedozwolone jest zapisanie Produktu przez Klienta na serwerze zewnętrznym, w tzw. „chmurze” albo na hostingowych stronach internetowych typu www.chomikuj.pl lub www.youtube.com.

9.5. Korzystnie z Produktu w sposób określony w ust. 9.4 stanowi naruszenie postanowień Regulaminu a tym samym przekroczenie udzielonej licencji co stanowi naruszenie przepisów Prawa Autorskiego i powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej i karnej Klienta.

9.6. Z chwilą dokonania płatności z tytułu Umowy Sprzedaży Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, , bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polu eksploatacji jednorazowe pobranie Produktu i jego zapis techniką cyfrową na Urządzeniu Końcowym Klienta.

9.7. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:

(1) publicznego odtworzenia ani rozpowszechniania Produktu, kopiowania oraz wytwarzania egzemplarzy Produktu ani wprowadzania tak wytworzonych egzemplarzy do obrotu, w tym najmu Produktu lub jego kopii czy egzemplarzy;

(2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz

(3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia, wymiany lub najmu.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.5. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

10.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu np. w związku ze zmianą przepisów prawa; zmiany cen surowców, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. W przypadku zawarcia (na podstawie niniejszego Regulaminu) umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Shopping Cart